جامعــة كربــلاء – كليـــة العلـوم الطبيــة التطبيقيــة
الكادر التدريسي لقسم الصحة البيئية

 

No.

Lectutrer name

Scientific title

General specialist

Specific specialist

1

Ph.D. Mohsen abd Almosawi

Assistant prof.

Microbiology

Microbiology

2

Ph.D. Abdul-Hameed K. Khadhair

 prof.

Plant pathology

Viruses and environmental contaminated

3

M.Sc. Eman Ibrahim Awadh

Assistant prof.

Physics

Nuclear physics

4

Ph.D.Hussein  Rasool Abid

Instructor

Environmental engineering

Air pollution

5

Ph.D.Jaleel Hanon

Instructor

Geomorphology

Environmental management

6

M.Sc. Abdul-Sattar Nassar

Instructor

Entomology

Biological insects control

7

M.Sc. Karem kdaer karem

Assisst. Instructor

Medical technique

Community health

8

M.Sc. Saba Ibrahim Salih

Assisst. Instructor

Medical physiology

Hematology

9

M.Sc. Shymaa mohammed ali

Assisst. Instructor

Chemists

Analytic chemistry

10

M.Sc. Suhad Abdul- Hamzah Hussein

Assisst. Instructor

 Linguistics

Applied linguistics

11

M.Sc. Azhar Latiph Jabor

Assisst. Instructor

Agricultural science

Food science

12

Dr.Heider Mohammed AL-Attar

Consultant

Consultant physician

Consultant physician in occupational &environmental medicine